בריליאַנט
diamond
diamant

nature נאַטור

ייִדיש English français
ערד
גרונט
earth

ground, soil
la terre

le sol
גראָז grass l'herbe
בלום / בלומען flower(s) fleur(s)
רויז rose "
בוים / ביימער tree(s) arbre(s)
האָלץ wood le bois [matière]
וואַלד forest la forêt
פּאַרק park le parc
פֿײַער ־ לעשער fireman le pompier
פֿײַער fire le feu
אַש ash la cendre
וווּלקאַן volcano le volcan
באַרג / בערג mountain(s) montagne(s)
בערגל hill la colline
טאָל valley la vallée
אָזערע lake le lac
דאַמבע dam le barrage
וואַסערפֿאַל waterfall la chute d'eau
ברונעם water well le puits (à eau)
פֿעלד field le champ
בריק bridge le pont
טײַך / טײַכן river(s) rivière(s)
ים sea
ocean
la mer
l'océan
אינדזל / אינדזלען island(s) île(s)
פּלאַזש / פּלאַזשע beach la plage
מידבר desert le désert
זאַמד sand le sable
שטיין stone la pierre
פֿעלז rock la roche, le rocher
בריליאַנט diamond le diamant
גאָלד gold l'or