בריליאַנט
diamond
diamant

la nature - natur נאַטור

français English ייִדיש
la terre earth erd ערד
le sol soil, ground grunt גרונט
l'argile clay leym ליים
la boue mud blote בלאָטע
la poussière dust shtoyb שטויב
racine(s) root(s) vortsl(en) וואָרצל / וואָרצלען
l'herbe grass groz גראָז
fleur(s) flower(s) blum(en) בלום / בלומען
la rose royz רויז
arbre(s) tree(s) boym / beymer בוים / ביימער
le bois [piece of] wood holts האָלץ
la forêt forest vald וואַלד
le parc park " פּאַרק
le pompier fire fighter, fireman פֿײַער ־ לעשער
le feu fire fayer פֿײַער
la cendre ash " אַש
le volcan volcano volkan וווּלקאַן
montagne(s) mountain(s) barg / berg באַרג / בערג
la colline hill bergl בערגל
cave la grotte, la caverne heyl הייל
la vallée valley tol טאָל
le lac lake ozere אָזערע
l'étang pond sajlke סאַזשלקע
le barrage dam dambe דאַמבע
la chute d'eau waterfall vaserfal וואַסערפֿאַל
le puits (à eau) water well brunem, kval ברונעם , קוואַל
le champ field feld פֿעלד
le pont bridge brik בריק
rivière(s) river(s) taykh(n) טײַך / טײַכן
la mer, l'océan sea, ocean yam ים
la vague wave khvalye כוואַליע
l'île island indzl אינדזל
la plage beach plaje פּלאַזשע
le désert desert מידבר
le sable sand zamd זאַמד
la pierre stone shteyn שטיין
la roche, le rocher rock פֿעלז
le diamant diamond brilyant בריליאַנט
le charbon [piece of] coal koyl קויל
le fer iron ayzn אײַזן
l'acier steel shtol שטאָל
l'étain tin blekh בלעך
le plomb lead blay בלײַ
le zinc tsink צינק
le cuivre copper kuper קופּער
le bronze brondz בראָנדז
le laiton brass mesh מעש
l'aluminium aluminum aluminyum אַלומיניום
le nickel nikl ניקל
l'argent silver zilber זילבער
l'or gold " גאָלד
l'orfèvre goldsmith goldshmid גאָלדשמיד
le platine platinum " פּלאַטינום