ציפֿערן , צאָלן
numbers - chiffres, nombres

ייִדיש English français
0 נול zero zéro
1 איין / איינס one un, une
2 צוויי two deux
3 דרײַ three trois
4 פֿיר four quatre
5 פֿינף five cinq
6 זעקס six "
7 זיבן seven sept
8 אַכט eight huit
9 נײַן nine neuf
10 צען ten dix
100 הונדערט hundred cent
1 000 טויזנט thousand mille
1 000
000
מיליאָן million "
1 000
000
000
ביליאָן billion milliard


ייִדיש English français
1o ערשט first premier
2o צװײט second deuxième
3o דריט third troisième


fraction

ייִדיש English français
1/2 האַלב half demi, moitié
1/3 דריטל one third un tiers
1/4 פֿערטל one quarter un quart
קאַלקולאַטאָר calculator la calculatrice


גימטריא
numerology - numérologie