ציפֿערן , צאָלן
les chiffres, nombres - numbers

français English ײִדיש
zéro zero nul נול 0
un, une [m,f] one eyns אײן / אײנס 1
deux two tsvey צװײ 2
trois three dray דרײַ 3
quatre four fir פֿיר 4
cinq five finf פֿינף 5
six " zeks זעקס 6
sept seven zibn זיבן 7
huit eight akht אַכט 8
neuf nine nayn נײַן 9
dix ten tsen צען 10


ײִדיש
elf עלף 11
tsvelf צװעלף 12
draytsn דרײַצן 13
fertsn פערצן 14
fuftsn פופצן 15
zekhtsn זעכצן 16
zibetsn זיבעצן 17
akhtsn אַכצן 18
nayntsn נײַנצן 19
 
ײִדיש
tsvantsik צװאַנציק 20
draysik דרײַסיק 30
fertsik פערציק 40
fuftsik פופציק 50
zekhtsik זעכציק 60
zibetsik זיבעציק 70
akhtsik אַכציק 80
nayntsik נײַנציק 90


français English ײִדיש
cent hundred hundert הונדערט 100
mille thousand toyznt טויזנט 1 000
million " milyon מיליאָן 1 000
000
milliard billion bilyon ביליאָן 1 000
000
000


français English ײִדיש
premier first ערשט 1o
deuxième second צװײט 2o
troisième third דריט 3o


les fractions

français English ײִדיש
un demi, une moitié one half eyn halb אײן האַלב 1/2
un tiers one third eyn dritl אײן דריטל 1/3
un quart one quarter eyn fertl אײן פֿערטל 1/4
le pourcentage, pourcent percent protsent פּראָצענט %
la calculatrice calculator קאַלקולאַטאָר
la numérologie numerology גימטריא