פּערזענלעך פּראָנעמען
personal pronouns - pronoms personnels

ייִדיש English français
איך I je
דו you tu
ער
זי
עס
he

she

it
il

elle

 
מיר we nous
איר you vous
זײ they ils
elles